Privacybeleid

TicketBuy VOF, gevestigd aan ‘t Hoekske in Asten-Heusden, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Toestemming
Het gebruik maken van de informatie en diensten van TicketBuy VOF geeft automatisch akkoord met onze
privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
TicketBuy VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens
die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ticketbuy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TicketBuy VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
TicketBuy VOF neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
TicketBuy VOF) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
TicketBuy VOF verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TicketBuy VOF blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mogelijk worden woonplaatsen wel gebruikt om een bezoekersanalyse te maken, echter zullen deze
gegevens NOOIT voor commerciële doeleinden worden ingezet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TicketBuy VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn nooit langer dan 12 maanden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TicketBuy VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van jouw persoonsgegevens door TicketBuy VOF en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar info@ticketbuy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij
jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
TicketBuy VOF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TicketBuy VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ticketbuy.nl

Ruud Wijnen is de Functionaris Gegevensbescherming van TicketBuy VOF. Hij is te bereiken via
ruud@ticketbuy.nl of +31 6-1058 1400

Cookieverklaring

Waar kunnen wij je bij helpen?